Ochrana osobních údajů

Ladislav Hanzalík, IČ: 12379093, se sídlem Zahradní 546, Hostivice 253 01 jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.lhcosmedic.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí. V případě nejasností ohledně zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese info@lhcosmedic.cz

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Pokud se rozhodnete nás kontaktovat, budeme od Vás požadovat vyplnění určitých údajů, a to:

a) Vaše jméno a příjmení

b) telefonní číslo

c) e-mailová adresa

Za jakým účelem údaje zpracováváme?

Údaje, které nám poskytujete, používáme k řádnému plnění našich smluvních povinností v souvislosti s poskytováním služeb našeho provozu (tj. objednávky služeb v našem informačním systému, rezervace termínů, informace o změně či zrušení termínu, apod.). Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným, transparentním a bezpečným způsobem a jsou vyžadovány pouze v přiměřené míře k vykonání patřičných úkonů.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup?

Vaše osobní údaje bude jako správce zpracovávat naše společnost. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány zpracovatelům, kteří poskytují naší společnosti serverové, webové, cloudové nebo IT služby, externí účetní společnosti či advokátní kanceláři.

Po jakou dobu budeme s osobními údaji pracovat?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu a následně po dobu maximálně 5 let od ukončení smluvního vztahu (pokud zákon nestanoví jinak např. plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty).

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

právo na přístup k osobním údajům;právo na opravu;právo na výmaz („právo být zapomenut“);právo na omezení zpracování údajů;právo vznést námitku proti zpracování;právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázali udělat jasnější představu o jejich obsahu. Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese spildajiri@centrum.cz

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Právo na přístup

znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může naše společnost požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu

znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz

znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud: již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zpracování je protiprávní, vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost

Právo na omezení

zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku

znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Zasílání reklamních e-mailů

V případě Vašeho souhlasu, můžeme Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat.

Pro zrušení zasílání obchodních sdělení nás kontaktujte s příslušnou žádostí na adrese info@lhcosmedic.cz

25.4.2022