Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Ladislav Hanzalík, IČ: 12379093, se sídlem Zahradní 546, Hostivice 253 01, evidované u Okresního živnostenského úřadu Praha 2, pod číslem 321000 - 362 - 00 obchodním (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím webové stránky umístěné na internetové adrese www.lhcosmedic.cz (dále jen „webová stránka“).

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele – č. 634/1992 Sb.. Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb., vše v platném a účinném znění.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží nabízeného prodávajícím k prodeji a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Prodávající při sdružování různého zboží do balíku je veden snahou minimalizovat náklady na přepravné nebo poštovné. V některých případech nelze, zpravidla z důvodu nadměrnosti , umístit veškeré objednané zboží do jednoho balíku. V těchto případech prodávající postupuje podle pravidel přepravce nebo České pošty, což může vést k tomu, že prodávající bude účtovat druhé poštovné.

Odesláním závazné objednávky, která je je návrhem kupní smlouvy, prostřednictvím systému www.lhcosmedic.cz nebo prostřednictvím elektronické pošty zákazník - kupující potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto Obchodních podmínek. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání těchto zvláštních podmínek.
Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany podávajícího), a to prostřednictvím e-mailu na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Práva a povinnosti

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a to včetně poplatků (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a sepsat s ním o závadách protokol, případně poznámku o poškození vepsat do předávacího protokolu přepravce. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

V případě, že zákazník podepíše přepravci předávací protokol bez uvedení poškození zásilky, není možné uplatnit reklamaci dopravou poškozeného zboží.kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující

Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje, že Vaše obchodní údaje neposkytne jakékoli třetí straně. Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, popř. telefon). Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

Základní podmínky reklamace

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Každá reklamace musí obsahovat číslo objednávky, popis zjištěných závad a jejich projevů.
Prodávající rozhodne o reklamaci a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, telefonem nebo poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu.

TERMÍN DODÁNÍ

Naše výroba je zakázková dle objednávky zákazníka
Dodací lhůta výrobků dodávaných naší firmou je cca dva týdny až měsíc po obdržení závazné objednávky. Po dohodě dle možností lze však tuto dobu zkrátit.

ZPŮSOB DOPRAVY

V případě, že si zákazník nezajistí dopravu sám, je možno zboží dopravit přepravní firmou, malé zásilky zaslat poštou na dobírku, popřípadě může zásilku přepravit naše firma. Cena přepravy a balné není zahrnuta v ceně. Všechny výrobky jsou dodávány ve smontovaném stavu.

FORMA ÚHRADY

Prodávající je oprávněn požádat zákazníka o úhradu zálohy na zboží až ve výši 30 % hodnoty objednávky.
Při osobním odběru zaplatí zákazník zboží v hotovosti nebo bankovním převodem před odběrem zboží. V případě odeslání zásilky provede úhradu buď složenkou nebo bankovním převodem před odesláním zásilky.

ZÁRUČNÍ DOBA

Na všechny výrobky je poskytována záruka v trvání 24 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé nesprávným používáním nebo úmyslným poškozením výrobku.

25.4.2022